BIRTHDAY PARTY

NARODENINOVÉ OSLAVY

ZISTIŤ VIAC

WE BIRTHDAY PARTYNARODENINOVÉ OSLAVY

AUPAIR

OPATROVANIE DETÍ

ZISTIŤ VIAC

AUPAIROPATROVANIE DETÍ

B2B

EVENTY PRE DETI

ZISTIŤ VIAC

KIDS B2BEVENTY PRE DETI

Spracúvanie a ochrana osobných údajov spoločnosťou Kids Point, s.r.o.

V spoločnosti Kids Point, s.r.o. si uvedomujeme dôležitosť ochrany osobných údajov, preto jej venujeme náležitú pozornosť. Je pre nás dôležité, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Všetky osobné údaje, ktoré od vás získame sú spracovávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov a ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k vami poskytnutému súhlasu, pošlite email na  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

PREVÁDZKOVATEĽ:

Názov:

Kids Point, s.r.o.

Sídlo:

Stromová 54, 831 01 Bratislava

IČO:

46 804 943

DIČ:

2023588017

Tel:

0948 284 868

Email:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Registrácia:

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 83544/B

Bankové spojenie:  

Tatrabanka, a.s. 2927881033/1100

(ďalej len „Kids Point, s.r.o.“ alebo „predávajúci“)

DOTKNUTÁ OSOBA:

Každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú (ďalej len „Dotknutá osoba“ alebo „zákazník“).

Plnenia zo zmluvy

1. Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky služby alebo tovaru sú nevyhnutné k spracovaniu objednávky, platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a zákazníkom a splneniu všetkých povinností vyplývajúcich zo zmluvy medzi predávajúcim a zákazníkom.  K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri odoslaní objednávky zákazníkom alebo registrácii údajov zákazníka na stránke predajcu – www.kidspoint.sk, a to v rozsahu údajov uvádzaných vo formulári objednávky či v registračnom formulári.

Ide o nasledovné informácie:

 - Meno a priezvisko,
 - Adresa,
 - E-mailová adresa,
 - Telefónne číslo.

V prípade registrácie sú tieto údaje uchovávané v chránenej databáze, aby sa nemuseli nanovo zapisovať pri každej návšteve zákazníka. Tieto údaje spracováva predávajúci len pre účely vybavenia objednávky. Svoje údaje a ďalšie nastavenia môže zákazník kedykoľvek zmeniť resp. aktualizovať prostredníctvom svojho konta na webovej stránke www.kidspoint.sk.

V prípade, že si zákazník chce zrušiť svoju registráciu, môže tak urobiť e-mailom. Konto zákazníka tak bude do 10 dní od doručenia odvolania súhlasu deaktivované a údaje budú vymazané.

2. Kedykoľvek po prihlásení sa na stránke www.kidspoint.sk, si zákazník môže svoje osobné údaje skontrolovať a v prípade potreby zmeniť alebo aktualizovať prostredníctvom svojho konta na webovej stránke www.kidspoint.sk.

3. Osobné údaje zákazníka predávajúci nezverejňuje, nesprístupňuje a  neposkytuje žiadnym iným subjektom, s výnimkou subjektov, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre vybavenie objednávky. Sú to najmä banky (meno a priezvisko),  doručovateľské služby (adresa na dodanie) a Slovenská pošta, a.s. (adresa na dodanie). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie konkrétnej objednávky a splnenie záväzku predávajúceho z kúpnej zmluvy. Databázu osobných údajov predávajúci dôkladne zabezpečuje pred poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

4. Doba zhromažďovania a spracúvania osobných údajov sa zhoduje s dobou trvania registrácie zákazníka na stránkach internetového obchodu, resp. s dobou nevyhnutne potrebnou na splnenie účelu.  Pokiaľ nemá zákazník konto, uchováva predávajúci osobné údaje týkajúce sa vybavenej objednávky počas nevyhnutnej doby, ktorou je spravidla päť rokov od jej doručenia.

Na účely fakturácie, evidencie a vymáhania a postupovania pohľadávok za poskytnutú službu, na účely vybavenia podaní účastníka, na uplatnenie práv alebo na splnenie iných povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi je predávajúci oprávnený viesť evidenciu osobných údajov aj po zániku kúpnej zmluvy.

Súhlas – priamy marketing

5. Zaškrtnutím príslušného políčka „Prihlásiť do odberu noviniek“ pri objednávaní tovaru alebo služby v našom internetovom obchode alebo vyplnením písomnej žiadosti o zasielanie noviniek v našej prevádzke vyjadruje zákazník svoj dobrovoľný súhlas so spracúvaním a uchovávaním osobných údajov, ktoré uviedol (e-mailová adresa, telefón, meno a priezvisko) na účely priameho marketingu, zasielania informácií o nových akciách, podujatiach, zľavách a akciách a iných marketingových aktivitách a zlepšovania ponuky služieb.

Zaškrtnutím príslušného políčka „Prihlásiť do odberu noviniek“  pri vyplňovaní kontaktného formulára na internetovej stránke www.kidspoint.sk vyjadruje zákazník svoj dobrovoľný súhlas so spracúvaním a uchovávaním osobných údajov na účely priameho marketingu. Pokiaľ toto políčko zákazník nezaškrtne, údaje uvedené v kontaktnom formulári budú použité výhradne len pre účel, kvôli ktorému nás zákazník kontaktuje (návrh na uzatvorenie zmluvy, objednávka, spolupráca, atď.).

6. K osobným údajom zákazníka, ktorý súhlasil s odoberaním noviniek môžu mať prístup aj niektorí dodávatelia predávajúceho, ktorí ich spracúvajú. V súčasnosti medzi nich patrí MailChimp / The Rocket Science Group LLC so sídlom 675 Ponce de Leon Ave NE, Atlanta, GA 30308 USA. Môže tak dochádzať k prenosu do tretích krajín, USA. Osoby, ktorým sa tieto osobné údaje sprístupňujú postupujú na základe zmluvy uzatvorenej s predávajúcim a poskytujú osobným údajom primeranú úroveň ochrany.

7. Osobné údaje sú uchovávané v chránenej elektronickej databáze. Doba zhromažďovania a spracúvania osobných údajov na marketingové účely je do odvolania súhlasu zákazníkom.

Práva dotknutej osoby

8. Zákazník má právo na základe písomnej žiadosti namietať voči spracúvaniu osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú použité pre účely priameho marketingu bez súhlasu a môže žiadať o ich výmaz. Zákazník má právo namietať aj voči využívaniu a poskytovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu (aj v poštovom styku), a to kedykoľvek bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek podmienky.

V ostatných prípadoch má zákazník právo namietať voči využívaniu a poskytovaniu osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie spracúvania osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe oprávneného záujmu predávajúceho.

Zákazník môže kedykoľvek požiadať o skontrolovanie svojich osobných údajov a v prípade potreby ich meniť alebo aktualizovať.

Zákazník má právo požiadať o  obmedzenie spracúvania osobných údajov:

- ak sa domnieva, že predávajúci spracúva nesprávne osobné údaje, do doby, než sa overí správnosť týchto osobných údajov,

- spracúvanie osobných údajov je protizákonné a zákazník sa rozhodne namiesto vymazania osobných údajov žiadať obmedzenie ich spracúvania,

- predávajúci už nepotrebuje osobné údaje zákazníka na účely spracúvania, avšak tieto sú potrebné pre vlastné účely zákazníka,

- v prípade ak zákazník namieta spracúvanie osobných údajov, do doby overenia či oprávnené dôvody pre spracúvanie osobných údajov prevažujú nad oprávnenými záujmami zákazníka.

Zákazník má právo získať osobné údaje, ktoré sa o ňom spracúvajú na základe súhlasu a/alebo zmluvy.

9. Zákazník má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely. Môže tak urobiť poštou alebo e-mailom na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. . Odvolanie súhlasu ale nemá vplyv na oprávnenosť spracúvania údajov na základe súhlasu predchádzajúceho odvolaniu. Údaje budú vymazané do 10 dní od doručenia žiadosti o vymazanie.

V ostatných prípadoch má zákazník právo na vymazanie osobných údajov, ktoré predávajúci spracúva, v prípade, ak sú splnené nasledovné podmienky:

- údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali,

- zákazník namietne na základe konkrétnej situácie spracúvanie osobných údajov, spracúvaných na základe oprávneného záujmu predávajúceho a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietne spracúvanie za účelom priameho marketing,

- osobné údaje sa spracúvali nezákonne.

10. Zákazník môže u predávajúceho písomne uplatniť všetky svoje práva dotknutej osoby podľa príslušných ustanovení zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákazník má tiež právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Tento reklamačný poriadok, v súlade s ustanovením § 18 a nasl. zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s ustanoveniami § 619 až 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, upravuje postupy pri prijímaní a vybavovaní reklamácií a upravuje práva a povinnosti predávajúceho – Kids Point, s.r.o., so sídlom Stromová 54, 831 01 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 83544/B, IČO: 46 804 943, DIČ: 2023588017, IČ DPH: SK2023588017 (ďalej len „predávajúci“) – a kupujúcich (ďalej len „kupujúci“) v oblasti reklamácií tovaru a služieb poskytovaných predávajúcim.

2. Reklamačný poriadok upravuje rozsah, podmienky a spôsob uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady tovaru a služieb na ktoré bola poskytnutá záruka a ktoré si kupujúci v zmysle ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov o predaji tovaru v obchode zakúpili od predávajúceho a určuje miesta, na ktorých môže kupujúci uplatniť svoje právo na reklamáciu a požiadať o odstránenie vady, ktorá sa na nich vyskytla po ich prevzatí v záručnej dobe alebo, ktorú tieto mali pri ich prevzatí kupujúcim a s týmto právom zo zodpovednosti za vady a súvisiace práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

II. ZODPOVEDNOSŤ A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar a služby, ktoré si zakúpil z jeho vlastníctva

a) majú požadovanú kvalitu a úžitkové vlastnosti, výrobcom udané prevádzkovotechnické parametre a že ich používanie na určené účely bolo schválené v súlade s príslušnými všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi na území Slovenskej republiky;

b) zodpovedajú podľa všeobecne záväzných právnych predpisov tiež zdravotným, hygienickým a iným podmienkam v nich ustanoveným;

c) sú bez vád;

d) predali sa mu za cenu, ktorú mali v okamihu ponuky a ich predaja a že táto cena sa mu aj správne účtovala.

2. Zodpovednosť predávajúceho podľa bodu 1 sa v rovnakom rozsahu vzťahuje aj na tovar a služby, ktoré si kupujúci zakúpil za znížené ceny v rámci cenového zvýhodnenia (akcie), na ktoré sa mu poskytla zľava z ich spotrebiteľskej ceny a v rámci ktorej je ich predaj kupujúcemu viazaný na splnenie osobitných a s ním dohodnutých podmienok.

3. Pri predaji je predávajúci povinný vydať kupujúcemu doklady o kúpe tovaru a služieb v štruktúre, ktoré sú určené záväzným právnym predpisom. Pokiaľ to povaha tovaru alebo služieb vyžaduje, vydá predávajúci kupujúcemu súčasne aj záručný list a písomný návod.

4. Ak to povaha predávaného tovaru pripúšťa, je predávajúci povinný na požiadanie zákazníka odskúšať funkčnosť predávaného tovaru hneď pri predaji.

III. PRÁVO KUPUJÚCEHO NA REKLAMÁCIU

1. Kupujúci má právo na reklamáciu vady zistenej na zakúpenom tovare alebo službách.

2. Právo na reklamáciu vady, ktorú má tovar alebo služby pri ich prevzatí kupujúcim alebo po čase od prevzatia, je kupujúci povinný uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu, najneskôr však do uplynutia záručnej doby. Ak kupujúci neuplatní u predávajúceho svoje právo na reklamáciu vady v záručnej dobe, toto jeho právo zanikne. Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, sa musia uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, inak tieto práva zaniknú.

3. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za vady, ktoré

a) existovali pri ich prevzatí kupujúcim;

b) alebo sa vyskytli po ich prevzatí kupujúcim v priebehu záručnej doby.

4. Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za vady,

a) ktoré vznikli po uplynutí záručnej doby alebo ktoré si kupujúci uplatnil až po jej uplynutí;

b) v prípade, ak kupujúci nepreukáže dokladom alebo iným dostatočne dôveryhodným spôsobom, že reklamovaný tovar alebo služby boli zakúpené z vlastníctva predávajúceho a že dosiaľ neuplynula poskytnutá záručná doba;

c) ktoré kupujúci uplatní po uplynutí záručnej doby, ak nepreukáže predložením záručného listu alebo iným dostatočne dôveryhodným spôsobom, že predávajúcim bola poskytnutá dlhšia záručná doba ako záručná doba stanovená všeobecne záväzným predpisom;

d) ktoré spôsobil kupujúci alebo iná (tretia) osoba alebo vznikli nezávisle na ich konaní poškodením v situáciách vis maior;

e) ktoré vznikli nesprávnym spôsobom používania, používaním na iné účely než na aké sú určené svojím charakterom, svojvoľnými úpravami a opravami;

f) ktoré vznikli v dôsledku nedodržania pokynov a výslovných upozornení pre kupujúceho alebo boli spôsobené kupujúcim ich skladovaním, používaním alebo uložením v nevhodnom prostredí.

IV. ZÁRUČNÁ DOBA

1. Záručná doba je stanovená na 24 mesiacov a začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru alebo služby kupujúcim.

2. Ak je na predanom tovare, jeho obale alebo v návode k nemu priloženom vyznačená iná lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

3. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu z dôvodu jeho vady je záručná doba stanovená na 24 mesiacov, pričom zo záruky sú vyňaté vady, pre ktoré bol tovar za nižšiu cenu predaný.

4. Pri predaji použitého tovaru je záručná doba stanovená na 12 mesiacov.

5. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí v záručnej dobe.

6. Predávajúci môže poskytnúť záruku aj nad rozsah uvedenej záručnej doby. Podmienky jej poskytnutia a rozsah musí byť uvedený na doklade o predaji alebo na záručnom liste.

7. Do záručnej doby sa nepočíta doba medzi dňom, kedy kupujúci uplatnil svoje právo zo zodpovednosti za vady a dňom, od ktorého si bol kupujúci povinný tovar po skončení jeho opravy alebo ukončenia reklamačného konania prevziať.

V. KONANIE O REKLAMÁCII

1. Predávajúci prijíma reklamáciu vo svojej prevádzke, prostredníctvom poverených zamestnancov alebo prostredníctvom vedúcich zamestnancov prevádzky. Výnimku z tohto ustanovenia môžu tvoriť reklamácie v prípade doručenia tovaru zásielkou, kedy vzhľadom na poskytovanú službu prijíma predávajúci reklamáciu na adrese uvedenej na sprievodnom doklade k zásielke.

2. Ak nemôže predávajúci vybaviť reklamáciu ihneď, vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o prevzatí reklamácie (reklamačný protokol), ktoré obsahuje identifikáciu predávajúceho a kupujúceho, názov, množstvo a prípadné príslušenstvo reklamovaného tovaru, opis vady, uplatňované právo spôsobu riešenia reklamácie kupujúcim a približný termín jej vybavenia. Aj v prípade, kedy je zrejmé, že reklamácia nebude zo strany predávajúceho uznaná, je predávajúci povinný vydať kupujúcemu písomný doklad s dôvodmi, pre ktoré odmietol jej uznanie.

3. V prípade, že kupujúci riadne uplatní reklamáciu, pričom táto reklamácia povereným zamestnancom alebo vedúcim zamestnancom prevádzky nebola uznaná a súčasne je tu dôvod, pre ktorý sa možno rozumne domnievať, že neuznanie reklamácie je v rozpore s týmto reklamačným poriadkom alebo platnými právnymi predpismi, alebo postup pri jej vybavení bol v rozpore s týmto reklamačným poriadkom je kupujúci oprávnený zaslať písomnú sťažnosť na spôsob a postup pri vybavení reklamácie.

4. Pokiaľ kupujúcemu v zmysle ustanovení tohto reklamačného poriadku a ustanovení príslušných právnych predpisov vznikne povinnosť prevziať reklamovaný tovar od predávajúceho alebo ho predávajúci preukázateľne vyzve na prevzatie reklamovaného tovaru, je kupujúci povinný prevziať predmet reklamácie bez zbytočného odkladu najneskôr však v lehote do 15 dní odo dňa, v ktorý mu táto povinnosť vznikla. Pokiaľ kupujúci neprevezme predmet reklamácie v tejto lehote, považuje sa neprevzatý tovar za vec, ktorá je predmetom zmluvy o úschove v zmysle ustanovení § 747 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

VI. UPLATNENIE REKLAMÁCIE

1. Reklamáciu môže uplatniť kupujúci ústne, písomne, telefonicky, faxom alebo prostriedkami elektronickej komunikácie.

2. Svoje právo na reklamáciu vady u predávajúceho uplatní kupujúci predložením pokladničného alebo iného dokladu o jeho kúpe a predávajúcim potvrdeného úplného a nepozmeneného záručného listu, prípadne iných dokladov, vyžiadaných podľa potreby predávajúcim, z ktorých je nepochybne zrejmé, že tento bol zakúpený u predávajúceho a že záručná doba poskytnutá predávajúcim na reklamáciu jeho vady ešte neuplynula.

3. Kupujúci je povinný pri uplatnení svojho práva na reklamáciu vady predložiť predávajúcemu spolu s dokladmi podľa predchádzajúceho bodu, tiež u neho zakúpený tovar, alebo ak to z povahy veci nie je možné, umožniť predávajúcemu dôkaz o vade, ktorá je predmetom reklamácie.

4. Pri uplatnení reklamácie je predávajúci povinný poučiť kupujúceho o jeho právach podľa všeobecne záväzných predpisov, na základe ktorých sa kupujúci rozhodne, ktoré z týchto práv kupujúci uplatňuje, čím sa určí aj ďalší spôsob vybavenia reklamácie.

5. Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci rozhodne o reklamácii

a) ihneď

b) v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočíta čas potrebný na odborné posúdenie reklamovanej vady tovaru v rozsahu najviac tridsiatich dní. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní, pokiaľ predĺženie tejto lehoty nezavinil kupujúci tým, že ani na výzvu nepredložil predávajúcemu chýbajúce podklady alebo mu neposkytol ním odôvodnene vyžadovanú svoju inú nevyhnutnú súčinnosť na jej vybavenie alebo, pokiaľ o jej predĺženie nad túto jej zákonom ustanovenú dĺžku vo svojom záujme sám písomne nepožiadal kupujúci.

6. Ak kupujúci reklamáciu vady uplatnil:

a) počas prvých dvanástich mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením;

b) ak kupujúci reklamáciu vady uplatnil po dvanástich mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením; zamietol, poverený zamestnanec alebo vedúci zamestnanec prevádzky, ktorý reklamáciu vybavil, je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť údaj, komu môže kupujúci zaslať predmetný tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

7. V prípade oprávnenosti reklamácie a splnenia reklamačných podmienok predávajúci tovar vymení za nový. Ak tak predávajúci nemôže vykonať z dôvodu nedostupnosti tovaru, vráti kupujúcemu peniaze.

8. Ak je možné reklamovaný tovar opraviť, bude opravený v záručnej dobe bezplatne a bez zbytočného odkladu. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí.

9. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady tovaru požadovať jeho výmenu, alebo ak sa vada týka len jeho súčasti, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

10. Ak sa na tovare opätovne vyskytla tá istá vada po oprave, alebo väčší počet vád súčasne má kupujúci počas trvania záručnej doby právo na výmenu tohto tovaru alebo vrátenie peňazí. Opätovný výskyt tých istých vád po oprave znamená stav, keď sa rovnaká vada vyskytne po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách. Za väčší počet vád tovaru sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v jeho riadnom užívaní.

11. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od dátumu prevzatia nového tovaru.

12. Ak predávajúci reklamovaný tovar v záručnej dobe neopraví do 30 dní, tovar sa považuje za neopraviteľný a kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí.

VII. OSOBITNÉ PODMIENKY UPLATNENIA REKLAMÁCIE PRI DODANÍ ZÁSIELKOU A KÚPNEJ ZMLUVY UZATVORENEJ NA DIAĽKU

1. Pri dodaní tovaru prostredníctvom sprostredkovateľa doručenia v zmysle príslušných právnych predpisov je kupujúci povinný uplatniť reklamáciu a spísať protokol o poškodení preberanej zásielky (napríklad roztrhaná zásielka, poškodený obal, iné známky nešetrného zaobchádzania pri doručovaní a iné) v čase jej prevzatia u sprostredkovateľa alebo odmietnuť prevzatie takto poškodenej zásielky. Ak tak nevykoná v čase jej prevzatia, stráca nárok na uplatnenie reklamácie u predávajúceho z vyššie uvedeného dôvodu.

2. Kupujúci je povinný tovar v zásielke prezrieť bez zbytočného odkladu ihneď po jej prevzatí, dôkladne ho prehliadnuť, s cieľom zistiť jeho poškodenie alebo nekompletnosť a súlad medzi obsahom zásielky a sprievodným dokladom (faktúrou). Vadu z tohto titulu je povinný kupujúci oznámiť predávajúcemu bezodkladne. Prevzatím zásielky sa rozumie jej odovzdanie sprostredkovateľom kupujúcemu.

3. Kupujúci je povinný v prípade reklamácie tovaru zaslaného zásielkou oznámiť zistené vady predávajúcemu písomne spolu s uvedením nároku, ktorý si v dôsledku vady uplatňuje. Reklamovaný tovar zašle predávajúcemu súčasne s písomným oznámením (alebo reklamačným protokolom dostupným na internetových stránkach predávajúceho) na adresu uvedenú na sprievodnom doklade (faktúre) alebo si uplatní reklamáciu osobne, na adrese predávajúceho uvedenú na sprievodnom doklade (faktúre).

4. Podmienky odstúpenia od zmluvy kupujúcim podľa osobitných predpisov sú upravené vo všeobecných obchodných podmienkach internetového obchodu. Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu sú kupujúcemu trvalo prístupné na internetových stránkach tohto obchodu a súčasne obsahujú poučenie spotrebiteľa o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy, a sú vrátane formulára na uplatnenie tohto práva, doručené kupujúcemu s potvrdením objednávky.

VIII. NEOPRÁVNENÁ REKLAMÁCIA

1. Za neoprávnenú sa považuje reklamácia, ktorou zákazník reklamuje vady tovaru, ktoré nevyplývajú zo zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim, sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo dobrými mravmi, skutočnosti, ktoré zákazník vo svojej reklamácii uvádza sa nezakladajú na pravde alebo ak je takáto reklamácia podaná po uplynutí záručnej doby.

IX. VŠEOBECNÉ REKLAMAČNÉ PODMIENKY

1. Tento reklamačný poriadok neupravuje prípady zodpovednosti predávajúceho za vady na tovare, pri ktorom k prevodu alebo prechodu z vlastníctva predávajúceho do vlastníctva iného subjektu došlo na základe inej právnej skutočnosti, než kúpa (predaj), podľa podmienok v nej ustanovených, alebo ktorý tomuto subjektu poskytol predávajúci v súvislosti s jeho skúšobným alebo prechodným používaním bez toho, aby na tento subjekt došlo súčasne k prevodu vlastníctva. V týchto prípadoch sa postupuje podľa príslušnej zmluvy alebo iného právneho aktu, na základe ktorého k týmto skutočnostiam došlo.

2. Vo veciach, ktoré nie sú v tomto reklamačnom poriadku výslovne upravené inak, sa uplatnia príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a iné súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy.

3. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1. marca 2015.

Všeobecné obchodné podmienky (VOP)

Prevádzkovateľom internetového obchodu (ďalej aj „e-shop" alebo „internetový obchod") umiestneného na webovom sídle www.kidspoint.sk (ďalej len „internetová doména") je:

Kids Point, s. r. o.

Sídlo: Stromová, 831 01 Bratislava
Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 83544/B
IČO: 46804943
DIČ: 2023588017
IČ DPH: SK2023588017
tel: +421 948 284668
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
orgány dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 820 07 Bratislava
(ďalej len „spoločnosť Kids Point“)

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Predávajúcim je spoločnosť Kids Point, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorá prostredníctvom e-shopu predáva tovar a služby.

1.2 Vstupenky na divadelné predstavenia, iné akcie a podujatia, tábory, kurzy, zákaznícku kartu a akýkoľvek iný tovar a služby (ďalej len „tovar“) je možné zakúpiť elektronicky prostredníctvom online systému predaja na internetovej doméne – www.kidspoint.sk (ďalej len „e-shop“). Po zaslaní objednávky, zákazník obdrží potvrdzujúci e-mail na jeho e-mailovú adresu o uskutočnení objednávky, ktorý, okrem iných informácií, obsahuje aj pokyny k platbe.

1.3 Po úhrade bankovým prevodom, hotovosťou alebo zákazníckou kartou Kids Point je zákazníkovi zaslaný e-mail potvrdzujúci príslušnú platbu spolu s informáciou, že si môže vyzdvihnúť objednaný tovar na recepcii v priestoroch spoločnosti Kids Point. V prípade kurzu alebo tábora zákazník dostane potvrdzujúcu informáciu o registrácii na príslušný kurz prípadne tábor.

1.4 V prípade zrušenia divadelného predstavenia, inej akcie a podujatia, kurzu alebo tábora má zákazník právo uplatniť zaplatené peniaze na inom predstavení, akcii alebo podujatí, tábore alebo kurze, ktoré mu Kids Point ponúkne.

1.5 O zrušení divadelného predstavenia, inej akcie a podujatia, tábora alebo kurzu informuje Kids Point na svojej webovej stránke www.kidspoint.sk, prostredníctvom profilu na sociálnej sieti Facebook, prípadne emailom alebo telefonicky, ak je takýto kontakt na zákazníka dostupný.

1.6 Falšovanie vstupenky na divadelné predstavenia, iné akcie a podujatia je trestné.

2. OBJEDNÁVKA TOVARU A UZATVORENIE ZMLUVY

2.1 Tovar môže zákazník objednávať u predávajúceho prostredníctvom e-shopu prevádzkovaného na internetovej doméne.

2.2 Objednávku zákazník ukončí stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby". Pred odoslaním má zákazník k dispozícii odkaz na tieto VOP, pričom odoslaním objednávky potvrdí oboznámenie sa s týmito VOP.

2.3 Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa mal možnosť oboznámiť aj o:

a) vlastnostiach tovaru;
b) celkovej cene, ktorú je povinný predávajúcemu uhradiť.

2.4 Po odoslaní objednávky sa táto zaregistruje v systéme e-shopu a súčasne predávajúci zašle na e-mailovú adresu zákazníka:

a) potvrdenie objednávky s informáciami o objednanom tovare;
b) formulár na uplatnenie práva zákazníka na odstúpenie od zmluvy;
c) znenie VOP, ktoré je platné a účinné v čase vytvorenia objednávky zákazníkom;
d) odkaz na reklamačný poriadok predávajúceho.

2.5 Doručením potvrdenia o prijatí objednávky spolu s ostatnými dokumentmi zákazníkovi sa zmluva o kúpe tovaru považuje za uzavretú.

2.6 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.

3. CENY

3.1 Predávajúci je platiteľ DPH.

3.2 Všetky ceny tovarov v objednávke aj v e-shope sú uvedené vrátane DPH.

4. PLATBY

4.1 Platiť za tovar môže zákazník nasledovne:

a) prevodným príkazom zo svojho účtu na účet predávajúceho,
b) priamym vkladom v hotovosti na účet predávajúceho,
c) v hotovosti alebo zákazníckou kartou Kids Point pri osobnom odbere tovaru na recepcii, v priestoroch predávajúceho.

Za úhradu ceny si predávajúci neúčtuje poplatok. Predávajúci upozorňuje zákazníka, že subjekt, u ktorého je úhrada ceny realizovaná, si môže účtovať poplatok za úhradu (bankové poplatky za prevod a pod.).

Úhradou sa rozumie moment pripísania ceny na bankový účet predávajúceho alebo moment potvrdenia sprostredkovateľa platby o jej realizácii.

4.2 Platba je možná iba v mene EUR.

5. DODACIE PODMIENKY

5.1 Tovar bude pripravený na prevzatie ihneď po informovaní e-mailom, spravidla do 24 hodín, alebo v termíne stanovenom v informačnom e- maile.

6. DORUČENIE TOVARU

6.1 Zákazník si môže prevziať tovar nasledovne:

a) osobne v Kids point, s.r.o, (osobný odber);
b) prostredníctvom Slovenskej pošty.

7. POUČENIE O PRÁVE ZÁKAZNÍKA ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY

7.1 Zákazník je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa:
a) uzavretia zmluvy, v prípade zmluvy o službách alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči;
b) kedy zákazník alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, v prípade zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru;
c) kedy zákazník alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, ktorý bol dodaný ako posledný, ak sa tovary objednané v jednej objednávke dodávajú oddelene;
d) kedy zákazník alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme posledný diel alebo kus, ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov;
e) kedy zákazník alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme prvý dodaný tovar ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia.

7.2 Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy zákazník informuje o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adresu predávajúceho uvedené vyššie. Na tento účel môže zákazník použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu bol zaslaný spolu s potvrdením objednávky a ktorý je aj prílohou týchto VOP. Zákazník môže vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zákazník zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

7.3 Po odstúpení od zmluvy budú zákazníkovi vrátené všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä cena vrátane nákladov na doručenie tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak zákazník zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý má v ponuke predávajúci. Platby budú zákazníkovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bude predávajúcemu doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký zákazník použil pri platbe, ak zákazník výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

7.4 Platba za tovar bude zákazníkovi uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Zákazník zašle tovar späť alebo ho prinesie na adresu predávajúceho najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak je tovar odoslaný späť pred uplynutím 14- dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník. Zákazník zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

7.5 Ak zákazník požiadal o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, má povinnosť uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy predávajúcemu oznámil rozhodnutie odstúpiť od zmluvy.

7.6 Z možnosti odstúpenia od zmluvy pri dodaní tovaru alebo poskytnutí služby sú vylúčené položky podľa tohto zoznamu:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a vyhlásením, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby a súčasne mu bolo doručené potvrdenie o poskytnutí tohto súhlasu, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;
b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka;
c) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
d) poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote (toto zahŕňa predovšetkým vstupenku na divadelné predstavenia, iné akcie a podujatia, tábory a kurzy).

8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1 Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky služby či zákazníckej registrácie prostredníctvom internetovej stránky www.kidspoint.sk sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZOOÚ"). K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri odoslaní objednávky alebo registrácii zákazníckeho účtu na stránke predajcu – www.kidspoint.sk, a to v rozsahu údajov uvádzaných vo formulári objednávky či v registračnom formulári.

8.2 Vykonaním registrácie zákazníckeho účtu cez internetovú stránku predajcu www.kidspoint.sk, zákazník súhlasí s tým, aby v súlade so ZOOÚ predávajúci spracovával, zhromažďoval a uchovával osobné údaje zákazníka poskytnuté zákazníkom pri jeho registrácii. Zákazník tiež uskutočnením zákazníckej registrácie a/alebo zaškrtnutím súhlasu so zasielaním noviniek akoukoľvek formou pri odosielaní objednávky, udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním a využívaním týchto jeho osobných údajov pre propagačné aj marketingové účely. Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

8.3 Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe. Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu zákazníckej registrácie.

8.4 Zákazník má podľa ZOOÚ v súvislosti so spracovaním osobných údajov najmä nasledujúce práva:

Zákazník má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané;
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií;
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie;
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;
f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie;
g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona;
h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Zákazník má právo u predávajúceho na základe písomnej žiadosti namietať voči:

a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu;
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

9. OSTATNÉ USTANOVENIA

9.1 Prípadné spory medzi Predávajúcim a Zákazníkom je možné riešiť aj mimosúdnou cestou. Subjektom riešenia sporov mimosúdnou cestou je "Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27" resp. iná príslušná oprávnená osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov (zoznam je dostupný na stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show)
9.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
9.3 Zákazník vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.
9.4 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. VOP alebo jej zmeny sú platné a účinné od ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho.
9.5 Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 17. marca 2016.