BIRTHDAY PARTY

NARODENINOVÉ OSLAVY

ZISTIŤ VIAC

WE BIRTHDAY PARTYNARODENINOVÉ OSLAVY

AUPAIR

OPATROVANIE DETÍ

ZISTIŤ VIAC

AUPAIROPATROVANIE DETÍ

B2B

EVENTY PRE DETI

ZISTIŤ VIAC

KIDS B2BEVENTY PRE DETI

Spracúvanie a ochrana osobných údajov spoločnosťou Kids Point, s.r.o.

V spoločnosti Kids Point, s.r.o. si uvedomujeme dôležitosť ochrany osobných údajov, preto jej venujeme náležitú pozornosť. Je pre nás dôležité, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Všetky osobné údaje, ktoré od vás získame sú spracovávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov a ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k vami poskytnutému súhlasu, pošlite email na  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

PREVÁDZKOVATEĽ:

Názov:

Kids Point, s.r.o.

Sídlo:

Stromová 54, 831 01 Bratislava

IČO:

46 804 943

DIČ:

2023588017

Tel:

0948 284 868

Email:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Registrácia:

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 83544/B

Bankové spojenie:  

Tatrabanka, a.s. 2927881033/1100

(ďalej len „Kids Point, s.r.o.“ alebo „predávajúci“)

DOTKNUTÁ OSOBA:

Každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú (ďalej len „Dotknutá osoba“ alebo „zákazník“).

Plnenia zo zmluvy

1. Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky služby alebo tovaru sú nevyhnutné k spracovaniu objednávky, platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a zákazníkom a splneniu všetkých povinností vyplývajúcich zo zmluvy medzi predávajúcim a zákazníkom.  K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri odoslaní objednávky zákazníkom alebo registrácii údajov zákazníka na stránke predajcu – www.kidspoint.sk, a to v rozsahu údajov uvádzaných vo formulári objednávky či v registračnom formulári.

Ide o nasledovné informácie:

 - Meno a priezvisko,
 - Adresa,
 - E-mailová adresa,
 - Telefónne číslo.

V prípade registrácie sú tieto údaje uchovávané v chránenej databáze, aby sa nemuseli nanovo zapisovať pri každej návšteve zákazníka. Tieto údaje spracováva predávajúci len pre účely vybavenia objednávky. Svoje údaje a ďalšie nastavenia môže zákazník kedykoľvek zmeniť resp. aktualizovať prostredníctvom svojho konta na webovej stránke www.kidspoint.sk.

V prípade, že si zákazník chce zrušiť svoju registráciu, môže tak urobiť e-mailom. Konto zákazníka tak bude do 10 dní od doručenia odvolania súhlasu deaktivované a údaje budú vymazané.

2. Kedykoľvek po prihlásení sa na stránke www.kidspoint.sk, si zákazník môže svoje osobné údaje skontrolovať a v prípade potreby zmeniť alebo aktualizovať prostredníctvom svojho konta na webovej stránke www.kidspoint.sk.

3. Osobné údaje zákazníka predávajúci nezverejňuje, nesprístupňuje a  neposkytuje žiadnym iným subjektom, s výnimkou subjektov, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre vybavenie objednávky. Sú to najmä banky (meno a priezvisko),  doručovateľské služby (adresa na dodanie) a Slovenská pošta, a.s. (adresa na dodanie). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie konkrétnej objednávky a splnenie záväzku predávajúceho z kúpnej zmluvy. Databázu osobných údajov predávajúci dôkladne zabezpečuje pred poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

4. Doba zhromažďovania a spracúvania osobných údajov sa zhoduje s dobou trvania registrácie zákazníka na stránkach internetového obchodu, resp. s dobou nevyhnutne potrebnou na splnenie účelu.  Pokiaľ nemá zákazník konto, uchováva predávajúci osobné údaje týkajúce sa vybavenej objednávky počas nevyhnutnej doby, ktorou je spravidla päť rokov od jej doručenia.

Na účely fakturácie, evidencie a vymáhania a postupovania pohľadávok za poskytnutú službu, na účely vybavenia podaní účastníka, na uplatnenie práv alebo na splnenie iných povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi je predávajúci oprávnený viesť evidenciu osobných údajov aj po zániku kúpnej zmluvy.

Súhlas – priamy marketing

5. Zaškrtnutím príslušného políčka „Prihlásiť do odberu noviniek“ pri objednávaní tovaru alebo služby v našom internetovom obchode alebo vyplnením písomnej žiadosti o zasielanie noviniek v našej prevádzke vyjadruje zákazník svoj dobrovoľný súhlas so spracúvaním a uchovávaním osobných údajov, ktoré uviedol (e-mailová adresa, telefón, meno a priezvisko) na účely priameho marketingu, zasielania informácií o nových akciách, podujatiach, zľavách a akciách a iných marketingových aktivitách a zlepšovania ponuky služieb.

Zaškrtnutím príslušného políčka „Prihlásiť do odberu noviniek“  pri vyplňovaní kontaktného formulára na internetovej stránke www.kidspoint.sk vyjadruje zákazník svoj dobrovoľný súhlas so spracúvaním a uchovávaním osobných údajov na účely priameho marketingu. Pokiaľ toto políčko zákazník nezaškrtne, údaje uvedené v kontaktnom formulári budú použité výhradne len pre účel, kvôli ktorému nás zákazník kontaktuje (návrh na uzatvorenie zmluvy, objednávka, spolupráca, atď.).

6. K osobným údajom zákazníka, ktorý súhlasil s odoberaním noviniek môžu mať prístup aj niektorí dodávatelia predávajúceho, ktorí ich spracúvajú. V súčasnosti medzi nich patrí MailChimp / The Rocket Science Group LLC so sídlom 675 Ponce de Leon Ave NE, Atlanta, GA 30308 USA. Môže tak dochádzať k prenosu do tretích krajín, USA. Osoby, ktorým sa tieto osobné údaje sprístupňujú postupujú na základe zmluvy uzatvorenej s predávajúcim a poskytujú osobným údajom primeranú úroveň ochrany.

7. Osobné údaje sú uchovávané v chránenej elektronickej databáze. Doba zhromažďovania a spracúvania osobných údajov na marketingové účely je do odvolania súhlasu zákazníkom.

Práva dotknutej osoby

8. Zákazník má právo na základe písomnej žiadosti namietať voči spracúvaniu osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú použité pre účely priameho marketingu bez súhlasu a môže žiadať o ich výmaz. Zákazník má právo namietať aj voči využívaniu a poskytovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu (aj v poštovom styku), a to kedykoľvek bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek podmienky.

V ostatných prípadoch má zákazník právo namietať voči využívaniu a poskytovaniu osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie spracúvania osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe oprávneného záujmu predávajúceho.

Zákazník môže kedykoľvek požiadať o skontrolovanie svojich osobných údajov a v prípade potreby ich meniť alebo aktualizovať.

Zákazník má právo požiadať o  obmedzenie spracúvania osobných údajov:

- ak sa domnieva, že predávajúci spracúva nesprávne osobné údaje, do doby, než sa overí správnosť týchto osobných údajov,

- spracúvanie osobných údajov je protizákonné a zákazník sa rozhodne namiesto vymazania osobných údajov žiadať obmedzenie ich spracúvania,

- predávajúci už nepotrebuje osobné údaje zákazníka na účely spracúvania, avšak tieto sú potrebné pre vlastné účely zákazníka,

- v prípade ak zákazník namieta spracúvanie osobných údajov, do doby overenia či oprávnené dôvody pre spracúvanie osobných údajov prevažujú nad oprávnenými záujmami zákazníka.

Zákazník má právo získať osobné údaje, ktoré sa o ňom spracúvajú na základe súhlasu a/alebo zmluvy.

9. Zákazník má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely. Môže tak urobiť poštou alebo e-mailom na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. . Odvolanie súhlasu ale nemá vplyv na oprávnenosť spracúvania údajov na základe súhlasu predchádzajúceho odvolaniu. Údaje budú vymazané do 10 dní od doručenia žiadosti o vymazanie.

V ostatných prípadoch má zákazník právo na vymazanie osobných údajov, ktoré predávajúci spracúva, v prípade, ak sú splnené nasledovné podmienky:

- údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali,

- zákazník namietne na základe konkrétnej situácie spracúvanie osobných údajov, spracúvaných na základe oprávneného záujmu predávajúceho a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietne spracúvanie za účelom priameho marketing,

- osobné údaje sa spracúvali nezákonne.

10. Zákazník môže u predávajúceho písomne uplatniť všetky svoje práva dotknutej osoby podľa príslušných ustanovení zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákazník má tiež právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.