BIRTHDAY PARTY

NARODENINOVÉ OSLAVY

ZISTIŤ VIAC

WE BIRTHDAY PARTYNARODENINOVÉ OSLAVY

AUPAIR

OPATROVANIE DETÍ

ZISTIŤ VIAC

AUPAIROPATROVANIE DETÍ

B2B

EVENTY PRE DETI

ZISTIŤ VIAC

KIDS B2BEVENTY PRE DETI

Všeobecné obchodné podmienky (VOP)

Prevádzkovateľom internetového obchodu (ďalej aj „e-shop" alebo „internetový obchod") umiestneného na webovom sídle www.kidspoint.sk (ďalej len „internetová doména") je:

Kids Point, s. r. o.

Sídlo: Stromová, 831 01 Bratislava
Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 83544/B
IČO: 46804943
DIČ: 2023588017
IČ DPH: SK2023588017
tel: +421 948 284668
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
orgány dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 820 07 Bratislava
(ďalej len „spoločnosť Kids Point“)

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Predávajúcim je spoločnosť Kids Point, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorá prostredníctvom e-shopu predáva tovar a služby.

1.2 Vstupenky na divadelné predstavenia, iné akcie a podujatia, tábory, kurzy, zákaznícku kartu a akýkoľvek iný tovar a služby (ďalej len „tovar“) je možné zakúpiť elektronicky prostredníctvom online systému predaja na internetovej doméne – www.kidspoint.sk (ďalej len „e-shop“). Po zaslaní objednávky, zákazník obdrží potvrdzujúci e-mail na jeho e-mailovú adresu o uskutočnení objednávky, ktorý, okrem iných informácií, obsahuje aj pokyny k platbe.

1.3 Po úhrade bankovým prevodom, hotovosťou alebo zákazníckou kartou Kids Point je zákazníkovi zaslaný e-mail potvrdzujúci príslušnú platbu spolu s informáciou, že si môže vyzdvihnúť objednaný tovar na recepcii v priestoroch spoločnosti Kids Point. V prípade kurzu alebo tábora zákazník dostane potvrdzujúcu informáciu o registrácii na príslušný kurz prípadne tábor.

1.4 V prípade zrušenia divadelného predstavenia, inej akcie a podujatia, kurzu alebo tábora má zákazník právo uplatniť zaplatené peniaze na inom predstavení, akcii alebo podujatí, tábore alebo kurze, ktoré mu Kids Point ponúkne.

1.5 O zrušení divadelného predstavenia, inej akcie a podujatia, tábora alebo kurzu informuje Kids Point na svojej webovej stránke www.kidspoint.sk, prostredníctvom profilu na sociálnej sieti Facebook, prípadne emailom alebo telefonicky, ak je takýto kontakt na zákazníka dostupný.

1.6 Falšovanie vstupenky na divadelné predstavenia, iné akcie a podujatia je trestné.

2. OBJEDNÁVKA TOVARU A UZATVORENIE ZMLUVY

2.1 Tovar môže zákazník objednávať u predávajúceho prostredníctvom e-shopu prevádzkovaného na internetovej doméne.

2.2 Objednávku zákazník ukončí stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby". Pred odoslaním má zákazník k dispozícii odkaz na tieto VOP, pričom odoslaním objednávky potvrdí oboznámenie sa s týmito VOP.

2.3 Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa mal možnosť oboznámiť aj o:

a) vlastnostiach tovaru;
b) celkovej cene, ktorú je povinný predávajúcemu uhradiť.

2.4 Po odoslaní objednávky sa táto zaregistruje v systéme e-shopu a súčasne predávajúci zašle na e-mailovú adresu zákazníka:

a) potvrdenie objednávky s informáciami o objednanom tovare;
b) formulár na uplatnenie práva zákazníka na odstúpenie od zmluvy;
c) znenie VOP, ktoré je platné a účinné v čase vytvorenia objednávky zákazníkom;
d) odkaz na reklamačný poriadok predávajúceho.

2.5 Doručením potvrdenia o prijatí objednávky spolu s ostatnými dokumentmi zákazníkovi sa zmluva o kúpe tovaru považuje za uzavretú.

2.6 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.

3. CENY

3.1 Predávajúci je platiteľ DPH.

3.2 Všetky ceny tovarov v objednávke aj v e-shope sú uvedené vrátane DPH.

4. PLATBY

4.1 Platiť za tovar môže zákazník nasledovne:

a) prevodným príkazom zo svojho účtu na účet predávajúceho,
b) priamym vkladom v hotovosti na účet predávajúceho,
c) v hotovosti alebo zákazníckou kartou Kids Point pri osobnom odbere tovaru na recepcii, v priestoroch predávajúceho.

Za úhradu ceny si predávajúci neúčtuje poplatok. Predávajúci upozorňuje zákazníka, že subjekt, u ktorého je úhrada ceny realizovaná, si môže účtovať poplatok za úhradu (bankové poplatky za prevod a pod.).

Úhradou sa rozumie moment pripísania ceny na bankový účet predávajúceho alebo moment potvrdenia sprostredkovateľa platby o jej realizácii.

4.2 Platba je možná iba v mene EUR.

5. DODACIE PODMIENKY

5.1 Tovar bude pripravený na prevzatie ihneď po informovaní e-mailom, spravidla do 24 hodín, alebo v termíne stanovenom v informačnom e- maile.

6. DORUČENIE TOVARU

6.1 Zákazník si môže prevziať tovar nasledovne:

a) osobne v Kids point, s.r.o, (osobný odber);
b) prostredníctvom Slovenskej pošty.

7. POUČENIE O PRÁVE ZÁKAZNÍKA ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY

7.1 Zákazník je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa:
a) uzavretia zmluvy, v prípade zmluvy o službách alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči;
b) kedy zákazník alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, v prípade zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru;
c) kedy zákazník alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, ktorý bol dodaný ako posledný, ak sa tovary objednané v jednej objednávke dodávajú oddelene;
d) kedy zákazník alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme posledný diel alebo kus, ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov;
e) kedy zákazník alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme prvý dodaný tovar ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia.

7.2 Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy zákazník informuje o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adresu predávajúceho uvedené vyššie. Na tento účel môže zákazník použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu bol zaslaný spolu s potvrdením objednávky a ktorý je aj prílohou týchto VOP. Zákazník môže vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zákazník zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

7.3 Po odstúpení od zmluvy budú zákazníkovi vrátené všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä cena vrátane nákladov na doručenie tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak zákazník zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý má v ponuke predávajúci. Platby budú zákazníkovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bude predávajúcemu doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký zákazník použil pri platbe, ak zákazník výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

7.4 Platba za tovar bude zákazníkovi uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Zákazník zašle tovar späť alebo ho prinesie na adresu predávajúceho najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak je tovar odoslaný späť pred uplynutím 14- dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník. Zákazník zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

7.5 Ak zákazník požiadal o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, má povinnosť uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy predávajúcemu oznámil rozhodnutie odstúpiť od zmluvy.

7.6 Z možnosti odstúpenia od zmluvy pri dodaní tovaru alebo poskytnutí služby sú vylúčené položky podľa tohto zoznamu:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a vyhlásením, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby a súčasne mu bolo doručené potvrdenie o poskytnutí tohto súhlasu, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;
b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka;
c) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
d) poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote (toto zahŕňa predovšetkým vstupenku na divadelné predstavenia, iné akcie a podujatia, tábory a kurzy).

8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1 Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky služby či zákazníckej registrácie prostredníctvom internetovej stránky www.kidspoint.sk sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZOOÚ"). K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri odoslaní objednávky alebo registrácii zákazníckeho účtu na stránke predajcu – www.kidspoint.sk, a to v rozsahu údajov uvádzaných vo formulári objednávky či v registračnom formulári.

8.2 Vykonaním registrácie zákazníckeho účtu cez internetovú stránku predajcu www.kidspoint.sk, zákazník súhlasí s tým, aby v súlade so ZOOÚ predávajúci spracovával, zhromažďoval a uchovával osobné údaje zákazníka poskytnuté zákazníkom pri jeho registrácii. Zákazník tiež uskutočnením zákazníckej registrácie a/alebo zaškrtnutím súhlasu so zasielaním noviniek akoukoľvek formou pri odosielaní objednávky, udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním a využívaním týchto jeho osobných údajov pre propagačné aj marketingové účely. Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

8.3 Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe. Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu zákazníckej registrácie.

8.4 Zákazník má podľa ZOOÚ v súvislosti so spracovaním osobných údajov najmä nasledujúce práva:

Zákazník má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané;
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií;
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie;
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;
f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie;
g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona;
h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Zákazník má právo u predávajúceho na základe písomnej žiadosti namietať voči:

a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu;
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

9. OSTATNÉ USTANOVENIA

9.1 Prípadné spory medzi Predávajúcim a Zákazníkom je možné riešiť aj mimosúdnou cestou. Subjektom riešenia sporov mimosúdnou cestou je "Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27" resp. iná príslušná oprávnená osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov (zoznam je dostupný na stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show)
9.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
9.3 Zákazník vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.
9.4 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. VOP alebo jej zmeny sú platné a účinné od ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho.
9.5 Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 17. marca 2016.